Hoppa till innehållet

Forskningsprogram och organisationer bakom portalen

PLP logo
SciLifeLabs forskningsprogram för pandemisk laboratorieberedskap

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) fick i uppdrag av regeringen att bygga upp resurser och ”capabilities” som kan användas för att möta framtida pandemier. Uppdraget innebär övergripande att stödja forskning inom infektionssjukdomar (exempelvis inom diagnostik, immunitet, och utveckling av resistens mot läkemedel), samt att bygga upp kompetens och utveckla teknologier för pandemisk beredskap (exempelvis sekvensering, genetiska analys, immunologi och hantera stora datamängder.

Forskningsprogrammet för pandemisk laboratorieberedskap startades genom ett regeringsuppdrag i december 2020. De resurser och verktyg (sk ‘capabilities’) som byggs upp inomPLP programmet skall utgöra ett komplement till de resurser för pandemisk beredskap som exempelvis myndigheter, regioner och kommuner har byggt upp. PLP programmet har ett nära samarbete med myndigheter som Folkhälsomyndigheten.

Den första ansökningsomgången inom PLP programmet gick ut i februari 2021. Åtta projekt fick anslag för från juli 2021 att börja bygga upp resurser för pandemisk beredskap. Idag stöder forskningsprogrammet ett nätverk av 21 projekt både för att bygga resurser och för teknikutveckling. Fler anlag kommer utlysas under 2023. Läs mer om PLP programmet och de resurser som byggs upp inom nätverket på pandemic preparedness resources.


SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science

Forskning inom life science blir alltmer data-driven, mängden och komplexiteten hos forskningsdata som produceras ökar exponentiellt. Data är den mest värdefulla produkten från forskningen idag. SciLifeLab och Wallenberg National Program on Data-Driven Life Science (DDLS) syfte är att rekrytera och träna nästa generations forskare inom life science, och att bygga en stark forskningsmiljö inom data science internationellt. Forskningsprogrammet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse över 12 år. SciLifeLab som en nationell forskningsinfrastruktur koordinerar Forskningsprogrammet i nära samarbete med tio svenska universitet och Naturhistoriska museet. Läs mer om DDLS programmet här.


Science for Life Laboratory

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. Vårt mål är också att bygga en stark forskargruppering kring SciLifeLab genom utbildning och samverkan. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Vi samarbetar med flera andra svenska universitet.

SciLifeLab kombinerar teknisk expertis med avancerad kunskap inom translationell medicin och molekylärbiologi. Forskare från hela Sverige kan använda både de tekniker och den kunskap som finns på SciLifeLab.


SciLifeLab Data Centre logo
Scilifelab Data Centre

Biomedicinsk forskning är inte bara teknikdriven utan blir alltmer datadriven. SciLifeLab samordnar och stöder aktiviteter under hela livscykeln för data, från projektplanering, dataproduktion, dataanalys, datadelning, till publicering och återanvändning av data, där forskare är beroende av avancerad dataanalys och e-infrastruktur.

Vårt fokus är på data som härrör från användningen av SciLifeLab-infrastrukturplattformar, både för att främja forskning om att tillföra värde till data, forskning som härleder biologisk kunskap från data och infrastruktur som gör data sökbara och tillgängliga. På SciLifeLab Data Centre ser vi data som en av de mest värdefulla och långvariga produkterna i våra verksamheter. Data Centre strävar efter att data skall följa FAIR, och Open Science, hanteras enligt öppna vetenskapliga standarder och att dess långsiktiga värde för det vetenskapliga samfundet maximeras.